Formulieren rustpensioen (ambtenarenstelsel)

De formulieren in MS Word-formaat kan u downloaden (en bewaren), op uw computer invullen, (opnieuw) bewaren, afdrukken en (handgetekend) met de post opsturen.

Hoe deze formulieren gebruiken? Zie: Formulieren (MS Word) - Gebruiksaanwijzing

Vaststelling pensioendatum en/of raming pensioenbedrag

Met dit formulier kan u de vroegst mogelijke pensioendatum vragen en/of een raming van het pensioenbedrag laten uitvoeren.

Pensioenaanvraag rustpensioen

Met dit formulier kan u uw rustpensioen van de overheidssector aanvragen.

Formulier rustpensioenen - Inkomsten en tewerkstelling

Met dit formulier wint de Federale Pensioendienst inlichtingen in omtrent uw eventuele tewerkstelling en over sommige inkomsten die u nog geniet. Dit moet het mogelijk maken uw cumulatietoestand te regelen.

Opgelet: de FPD verstuurt dit formulier normalerwijze automatisch, samen met het ontvangstbericht van de pensioenaanvraag, naar de (toekomstige) gepensioneerde.

Formulier rustpensioenen - Gezinstoestand

Met dit formulier worden u inlichtingen over uw gezinstoestand gevraagd om de afhoudingen voor de ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing te kunnen doen.

Opgelet: de FPD verstuurt dit formulier normalerwijze automatisch, samen met het ontvangstbericht van de pensioenaanvraag, naar de (toekomstige) gepensioneerde.

Formulier betalingswijzen

Met dit formulier geeft u aan hoe u de uitbetaling van uw pensioen en/of rente zal regelen.

Opgelet: de FPD verstuurt dit formulier normalerwijze automatisch, samen met het ontvangstbericht van de pensioenaanvraag, naar de (toekomstige) gepensioneerde.

Modelverklaringen cumulatie

Met deze formulieren kan u de cumulatie van een beroepsactiviteit of een pensioen melden.

Formulier rustpensioenen - Beroepsactiviteit

Met dit formulier worden inlichtingen gevraagd over de beroepsactiviteit die u als gepensioneerde nog uitoefent.

Formulier rustpensioenen - Tewerkstelling buiten België

Met dit formulier worden inlichtingen gevraagd over uw vroegere tewerkstelling in een ander land of bij een internationale of supra-nationale instelling.

Formulier rustpensioenen - Vroegere tewerkstellingen

Met dit formulier worden inlichtingen gevraagd over uw vroegere tewerkstellingen.

Formulier rustpensioenen - Vervangingsinkomen

Met dit formulier worden inlichtingen gevraagd over uw vervangingsinkomen.
De cumulatie van een uitkering voor een loopbaanonderbreking met een rustpensioen is niet toegelaten.

Formulier rustpensioenen - Afstand van vervangingsinkomen

Met dit aanvullend formulier doet u afstand van uw vervangingsinkomen en laat u toe teveel uitbetaalde sommen af te houden op uw pensioenachterstallen.

Formulier rustpensioenen - Andere pensioenen

Met dit formulier worden inlichtingen gevraagd over uw andere pensioenen. Het rustpensioen dat u heeft aangevraagd, moet niet worden vermeld.

Formulier rustpensioenen - Inkomsten en tewerkstelling echtgeno(o)t(e)

Met dit formulier wint de Federale Pensioendienst inlichtingen in omtrent het inkomen van uw echtgeno(o)t(e), dit met het oog op de eventuele toekenning van het gewaarborgd minimum.

Formulier rustpensioen - Supplement zware handicap

Met dit formulier worden inlichtingen ingewonnen omtrent eventuele inkomsten toegekend voor de handicap die aanleiding gaf tot uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.